Programmabegroting 2019-2022

1. Voortgansrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

1. Voortgansrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

Inleiding

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 1 juli 2018. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.

1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond.

  • De voorbereiding van het project Havenstraat heeft vertraging opgelopen omdat alsnog is besloten om ook de riolering aan te pakken. Echter de aanbesteding van het werk vindt nog voor het einde van het jaar plaats. De uitvoering van het project loopt door naar 2019. Het startmoment van de uitvoering van het project Veldstraat in Berghem is doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2019.

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.  

Status

Aantal

Startmoment uitvoering loopt volgens planning

124

Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk

0

Startmoment uitvoering is bijgesteld

2

Nieuw project

0

Vervallen project

0

Project is gereed

3

Er zijn geen nieuwe projecten of vervallen projecten.

2. Voortgang op projectniveau

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.

De onderscheiden projectfasen zijn:
P = Programmafase
O = Ontwerpfase
B = Bestekfase
U = Uitvoeringsfase
T = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Projectnaam

Project-fase

Toelichting

Pater Bleijsstraat e.o.

U

We hebben een aanbestedingsvoordeel.

Spoorlaan oost e.o.

U

We hebben een aanbestedingsvoordeel.

Prof. Regoutstraat

U

We hebben een aanbestedingsvoordeel.

Impuls bomenbeleid (Granietstraat)

F

Het project wordt afgesloten. Het restant voegen we toe aan project 20846 Peellaan.

Oijen Bernhardweg

F

Het project wordt afgesloten. Het restant voegen we toe aan project 20859 Bernhardweg Oijen.

Teugenaarsstraat

T

We hebben een aanbestedingsvoordeel. Het werk is anders uitgevoerd en materialen hergebruikt.

Peellaan

O

Hier wordt het restant van project 20801 Impuls Granietstraat aan toegevoegd.

OV vervangingen

F

Het project wordt afgesloten. Het restant gaat naar 20891 OV vervangingen 2018 2019 2020.

Bernhardweg Oijen omvormen betonweg

B

Het restant van het project 20834 Bernhardweg Oijen wordt hier aan toegevoegd. De weg is tot aan de bebouwde kom geasfalteerd. Het gedeelte binnen de bebouwde kom wordt nu ook aangepakt. Het restantbudget is niet toereikend en moet met € 100.000 worden opgehoogd volgens een nieuwe kostenraming.

OV vervangingen 2018 2019 2020

B

Hier wordt het restant van project 20849 OV vervangingen aan toegevoegd.

3. Financiën

Op dit moment is er een voordelig resultaat op de IUP-projecten.
De budgetten van de projecten Pater Bleijsstraat, Spoorlaan Oost, Professor Regoutstraat en Teugenaarsstraat kunnen naar beneden worden bijgesteld omdat op deze projecten sprake is van een aanbestedingsvoordeel. Het voordeel op het project Teugenaarsstraat viel ook hoger uit omdat het werk anders is uitgevoerd en uiteindelijk veel meer materialen konden worden hergebruikt. De kosten van het project Bernhardweg Oijen daarentegen vallen hoger uit. De weg is tot aan de bebouwde kom inmiddels geasfalteerd. Het gedeelte binnen de bebouwde kom wordt nu ook aangepakt. Het restantbudget is niet toereikend en moet worden opgehoogd volgens een nieuwe kostenraming.
Het resultaat is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen.  Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren. Het voordelig resultaat op groot onderhoud van € 321.954 betreft groot onderhoud wegen en groen. We willen dit bedrag toevoegen aan de reserve IUP.