Programmabegroting 2019-2022

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

+ is incidentele lasten
- is incidentele baten
bedragen x € 1.000

Progr.

Bron *

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

KN 2018-2021

Wonen met ondersteuning

1.298

350

1

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-1.298

-350

1

TR 2017/PB 2019-2022

Afrekening Jeugd en SVB

303

1

PB 2018-2021

Lagere kosten loonkostensubsidie

-200

1

PB 2018-2021

Transformatieagenda jeugd

2.065

1

PB 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-2.065

1

PB 2019-2022

Nadeel jeugdhulp budgetten

1.120

969

1

PB 2019-2022

Onttrekking algemene reserve

-1.120

-969

1

PB 2018-2021 

Wijkverpleegkundige

40

40

1

TR 2018

Terugbetaling bijdrage huurrisico pand CJG

-200

1

Raadsbesluit

Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel

180

1

PB 2019-2022

Onafhankelijke cliëntondersteuning

-93

1

PB 2019-2022

Voordeel Oss Innoveert

-50

1

PB 2019-2022

Uitvoeringsbudget Zorg en welzijn

-150

1

PB 2019-2022

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

63

1

PB 2019-2022

Oplosagenda beschermd wonen

309

2.375

1

PB 2019-2022

uit de reserve beschermd wonen

-309

-2.375

2

PB 2017-2020/ PB 2019-2022

Onderwijsvernieuwing

62

51

2

KN 2018-2021

BIM5: HBO in Oss

142

100

100

58

2

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-142

-100

-100

-58

2

PB 2019-2022

Investeringen onderwijs

-11

-91

2

PB 2019-2022

Inkomsten BUIG

-1.400

3

PB 2016-2019

Omroep Maasland 

70

3

PB 2018-2021

Voorziening ontmoeten en sport NOK

300

3

PB 2018-2021

Onttrekking uit reserve IVB

-300

3

PB 2019-2022

Hervormingen cultuur

108

3

PB 2019-2022

Wijkcentrum D'n nieuwe Iemhof

60

3

PB 2019-2022

Exploitatietekort 2017 Wijk- en dorpscentra

155

3

PB 2019-2022

Onttrekking uit reserve IVB

-155

3

PB 2019-2022

Kwartiermaker Iemhof

50

75

3

PB 2019-2022

Onttrekking uit reserve IVB

-50

-75

3

PB 2019-2022

Onderzoeksbudget Golfbad

50

3

PB 2019-2022

Investeringen ontmoeten en sport

-168

-678

3

PB 2019-2022

Inrichting Hoeve Lith en kosten IVB

315

3

PB 2019-2022

Onttrekking uit reserve IVB

-315

4

PB 2017-2020

Extra storting reserve stadscentrum

200

4

PB 2018-2021

Ontwikkeling stadscentrum

400

570

1.650

850

4

PB 2019-2022

Budget Taskforce centrum

75

4

PB 2019-2022

Investeringsfonds Stadshart Oss

2.000

5

PB 2018-2021

Verduurzaming openbare ruimte

38

38

38

5

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Duurzaamheid

150

5

PB 2018-2021

Vernieuwbouw Ir. Diddewerf

-68

-29

5

TR 2018

Stormschade bomen

175

5

PB 2019-2022

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

-448

5

PB 2019-2022

Investeringsfonds Duurzaamheid

600

5

PB 2019-2022

Kosten afvalinzameling

351

372

5

PB 2019-2022

Inzet reserve afval

-351

-372

5

PB 2019-2022

Klimaatadaptatie

50

5

PB 2019-2022

Onttrekking duurzaamheidsfonds

-50

5

PB 2019-2022

Onderzoeksbudget Lithse Polder

100

5

PB 2019-2022

Onttrekking duurzaamheidsfonds

-100

6

PB 2017-2020

Impuls vrijetijdseconomie

80

6

PB 2018-2021

Evenementen coördinator

54

54

54

6

TR 2017

Kosten extra onderzoek nachtspoor

19

6

PB 2019-2022

Kosten Quick wins binnenhavens

3.573

6

PB 2019-2022

Inzet reserve haven

-3.573

8

PB 2017-2020/ PB 2019-2022

Voorbereiding Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

111

900

8

Raadsbesluit/ PB 2019-2022

Fase 2 windpark

350

185

Raadsbesluit/ PB 2019-2022

Uit reserve Windpark

-350

-185

8

PB 2019-2022

Waterveiligheid Maas

600

700

8

PB 2019-2022

Planschade herziening bestemmingsplan Berghem

80

8

PB 2019-2022

Reserve strategische aankopen

500

8

PB 2019-2022

Locatieontwikkeling Koornstraat

1.500

8

PB 2019-2022

Vrijval ABR ivm nieuwe risicosystematiek

-4.600

8

PB 2019-2022

Ambities woningbouw

113

113

67

8

PB 2019-2022

Impuls erfgoed

60

30

30

8

PB 2019-2022

Verkoop woning Potgieterstraat

-171

8

PB 2019-2022

Storting in reserve volkshuisvesting

171

8

PB 2019-2022

Bijdrage Ruimte voor Ruimte

-125

8

PB 2019-2022

Storting in reserve groenfonds

125

8

PB 2019-2022

Onderzoek Euterpelaan

130

8

PB 2019-2022

onttrekking uit reserve volkshuisvesting

-130

9

PB 2017-2020

Voortzetting Taskforce Brabant-Zeeland

25

25

9

PB 2018-2021/PB 2019-2022

Investeringen veiligheid

-220

9

PB 2019-2022

Kosten crisisbeheer

27

9

PB 2019-2022

Afrekening bijdrage Veiligheidsregio Brabant-Noord

-50

10

PB 2019-2022

Vrijval reserve RIS

-57

10

PB 2019-2022

Aanpassing gemeentehuis

35

10

PB 2017-2020

Vrijval reserve meubilair

-216

-216

10

PB 2017-2020

Capaciteit opstellen en uitvoeren voorzieningenkaartadviezen

144

10

PB 2018-2021

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

25

10

PB 2018-2021

E-Dienstverlening

200

150

10

PB 2019-2022

Hogere kosten ICT

205

10

PB 2019-2022

Lagere investeringskosten ICT

370

10

PB 2019-2022

Storting in reserve ICT

-370

10

PB 2019-2022

Bedrijfsvoering vastgoed

60

45

10

PB 2019-2022

Wachtgeld wethouders

51

10

PB 2018-2021/ PB 2019-2022

Verhoging aantal stembureaus

86

80

11

PB 2017-2020

Onttrekking algemene reserve

-185

10

PB 2019-2022

Vrijval reserve Kosten en risico's herindeling Maasdonk

-112

11

TR 2018

Verlaging onvoorzien

-175

11

Raadsbesluit

Onttrekking algemene reserve

-415

11

PB 2019-2022

Lagere kosten BSOB 

-221

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

De algemene baten en lasten, de (eventuele) heffing vennootschapsbelasting en de post onvoorzien zijn onderdeel van programma 11. Financieel solide. De overhead is onderdeel van het programma 10. Besturen in verandering van tijden.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Programma 1

Lasten

73.525

83.792

84.703

81.045

80.909

80.908

Baten

-3.847

-3.219

-2.037

-1.691

-1.691

-1.891

Saldo

69.678

80.573

82.666

79.354

79.217

79.016

Programma 2

Lasten

67.049

66.916

67.226

65.860

66.177

65.727

Baten

-26.540

-27.970

-26.686

-26.686

-26.686

-26.686

Saldo

40.508

38.946

40.540

39.174

39.490

39.041

Programma 3

Lasten

16.470

17.234

16.689

16.546

17.076

16.957

Baten

-2.327

-2.254

-2.152

-2.093

-2.016

-1.982

Saldo

14.143

14.980

14.538

14.453

15.060

14.975

Programma 4

Lasten

285

937

779

544

514

1.119

Baten

-208

-210

-210

-210

-210

-210

Saldo

77

727

569

334

304

909

Programma 5

Lasten

36.824

35.747

36.377

36.140

36.035

35.467

Baten

-24.357

-22.021

-22.387

-22.855

-22.792

-22.755

Saldo

12.468

13.727

13.990

13.286

13.243

12.712

Programma 6

Lasten

12.251

17.652

19.070

9.848

9.207

8.279

Baten

-17.991

-18.368

-24.496

-11.147

-10.597

-8.917

Saldo

-5.739

-715

-5.425

-1.298

-1.389

-638

Programma 7

Lasten

3.426

3.748

4.621

3.579

3.582

3.510

Baten

-3.251

-2.452

-2.617

-2.546

-2.506

-2.467

Saldo

174

1.296

2.004

1.033

1.076

1.044

Programma 8

Lasten

20.564

20.650

33.769

16.062

15.189

14.570

Baten

-17.013

-11.946

-25.247

-10.259

-9.308

-9.190

Saldo

3.551

8.704

8.522

5.803

5.881

5.380

Programma 9

Lasten

5.030

5.707

6.676

6.599

6.913

6.971

Baten

-163

-82

-32

-32

-32

-32

Saldo

4.868

5.626

6.644

6.567

6.881

6.938

Programma 10

Lasten

34.739

35.293

31.633

31.553

31.202

31.213

Baten

-5.494

-3.672

-3.205

-3.117

-3.111

-3.099

Saldo

29.245

31.621

28.427

28.436

28.091

28.115

Programma 11

Lasten

-6

1.312

2.513

3.181

3.672

4.792

Baten

-182.091

-185.728

-192.400

-193.801

-194.531

-195.275

Saldo

-182.098

-184.416

-189.887

-190.620

-190.860

-190.483

Totaal

Lasten

-283.282

288.989

304.056

270.959

270.475

269.514

Baten

270.157

-277.921

-301.468

-274.437

-273.481

-272.504

Saldo

-13.125

11.068

2.588

-3.479

-3.007

-2.990

Reserves

Lasten

-15.223

18.524

14.058

8.270

7.425

5.009

Baten

23.150

-29.475

-16.565

-4.797

-4.273

-3.833

Saldo

7.927

-10.950

-2.507

3.473

3.153

1.177

Resultaat

-4.649

117

81

-6

146

-1.814

Incidentele baten en lasten

465

-601

1.812

1.496

1.722

-448

Structureel begrotingssaldo

-5.114

718

-1.731

-1.502

-1.576

-1.366

Voor de specificatie van het jaar 2017 wordt verwezen naar de jaarrekening 2017.

De conclusie uit deze tabel is dat de begroting in alle jaren structureel sluitend is, met uitzondering van het jaar 2018. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door grote tegenvaller vanuit de septembercirculaire voor dit jaar.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

bedragen x € 1.000

Reserves

2018

2019

2020

2021

2022

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-2.139

0

-2.029

0

-1.919

0

-1.809

0

-1.699

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-320

0

-292

0

-264

0

-236

0

-208

Subtotaal

0

-2.458

0

-2.320

0

-2.182

0

-2.044

0

-1.906

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

Huisvestingskosten schoolgebouwen

0

-34

0

-32

0

-30

0

-28

0

-26

De Bolster Horizonschool

0

-41

0

-41

0

-40

0

-40

0

-40

Brede school centrum Lith

0

-34

0

-240

0

-238

0

-236

0

-233

Nieuwbouw school Geffen

0

-39

0

-38

0

-38

0

-38

0

-37

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-19

0

-19

0

-18

0

-18

0

-18

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-40

0

-39

0

-39

0

-38

0

-38

Sportpark de Akkeren

0

-31

0

-31

0

-30

0

-30

0

-30

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-68

0

-67

0

-66

0

-65

0

-64

Kleedaccommodatie MOSA'14

294

0

0

-12

0

-12

0

-12

0

-11

Revitalisering Koppelsteeg

178

0

0

-17

0

-16

0

-16

0

-16

Nieuwbouw hertenkamp

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

0

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

Brandweerkazerne Ravenstein

443

0

0

-20

0

-20

0

-20

0

-20

Kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-36

0

-35

0

-35

0

-35

0

-34

Projecten VRI 2017

502

-23

0

-63

0

-63

0

-62

0

-61

Parkeergarage

0

-35

0

-35

0

-35

0

-35

0

-35

Fietsenstallingen

0

-8

0

-8

0

-8

0

-8

0

-8

Investeringen openbare ruimte centrum**

660

0

334

0

0

0

0

0

0

0

Brutering woonwagens

0

-11

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

Gemeentehuis

0

-729

0

-721

0

-712

0

-704

0

-696