Programmabegroting 2019-2022

3. Budgettair neutrale wijzigingen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

In de programma’s staan in de tabel bij 'Wat mag het kosten?' budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren.

Dat doen we op de volgende manier:
In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel bij onderdeel 'Wat mag het kosten?' steeds één totaalregel opgenomen. In deze bijlage staat het totaaloverzicht, waarbij we wijzigingen boven de € 100.000 toelichten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1. Zorg en welzijn

-101

143

249

249

249

2. Werk, inkomen en onderwijs

7

14

16

18

20

3. Ontmoeten, sport en cultuur

-5

112

112

112

113

5. Zuinig op ons klimaat

321

343

356

340

360

6. Vitale economie

0

6

6

6

6

7. Mobiliteit

0

8

8

8

8

8. Aantrekkelijk wonen in Oss

0

6

-16

-16

-16

9. Veilige omgeving

0

135

135

135

135

10. Besturen in verandering van tijden

210

257

152

152

152

11. Financieel solide

-432

-1.024

-1.019

-1.005

-1.029

Toelichting wijzigingen boven de € 100.000

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In 2015 is er besloten dat er structureel (tot 2020) € 150.000 beschikbaar gesteld is voor de uitvoeringskosten beschermd wonen. Een deel van deze kosten worden gemaakt bij Team WMO en ondersteuning WMO. Destijds is dit niet tot 2020 maar incidenteel verwerkt. Daarom hevelen we nu alsnog € 150.000 over van programma 1 naar programma 10 voor de jaren 2018 en 2019.
  • Zoals in de raad besloten op 31 mei 2018 onttrekken we de kosten voor Veilig Thuis uit de algemene reserve. Het gaat om een éénmalige subsidie van € 196.300 te verlenen voor de duur van 1 jaar. De startdatum voor de uitvoering van het plan was ingeschat op 1 juni 2018. Dit betekende voor de periode juni tot en met december 2018 € 114.500 en € 81.800 voor januari tot en met mei 2019. De uitvoering van het plan start echter eerst in december 2018. De startdatum is later dan ingeschat vanwege de werving en het inwerken van nieuw personeel bij Veilig Thuis en het op orde krijgen van de systemen voor de monitoring van de vernieuwde werkwijze. De verdeling van de kosten over de jaren 2018 en 2019 is daardoor gewijzigd in € 16.358 in 2018 en € 179.942 voor 2019.
  • We verhogen de subsidies voor de jaarlijkse loonstijgingen bij de professionele instellingen (bijvoorbeeld bibliotheek, Ons Welzijn, museum Jan Cunen). De loonstijgingen zijn afhankelijk van de specifieke CAO-ontwikkelingen per sector. De structurele extra kosten bedragen vanaf 2019 € 255.957. Deze worden betaald uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • De gemeentelijke bijdragen 2018 aan de GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Brabant Noord, het Brabants Historisch Informatie Centrum en het Werkvoorzieningschap (gemeenschappelijke regelingen) zijn ook geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. De extra kosten hiervan bedragen € 255.957 en worden eveneens uit de stelpost loon- en prijscompensatie betaald.
  • We betalen het zwaard kunstwerk op de rotonde Raadshuislaan vanuit de reserve Walkwartier en omgeving. Dit is meegenomen in de vastgestelde plannen van de ontwikkeling van het centrum. Het gaat om een bedrag van € 100.000.
  • We hebben de beheerplannen voor Riool, verkeersregelinstallaties (VRI), openbare verlichting en bodem geactualiseerd. We maken de beheerplannen sluitend met de verschillende reserves zodat het geheel budgettair neutraal verloopt.
  • We indexeren de prijzen voor het onderhoud van de openbare ruimte op basis van bestaande contracten, onderdeel waterschapslasten en IBN. We doen dit op basis van de CBS indexen.  Verder stellen we de waterschapslasten bij op basis van tariefstijging. De schoonmaakkosten en beheerkosten IBN stellen we bij in verband met loonkostenontwikkeling volgens cao. Daarnaast zijn de groenbestekken aanbesteed, de kosten stijgen met 7% als gevolg van gestegen brandstofprijzen. In totaal halen we afgerond € 500.000 uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • Relatief kleine investeringen, bijstellingen in budgetten die betaald worden uit reserves zijn ook verwerkt binnen de budgettair neutrale wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld over kleine investeringen in onderwijs uit de reserve onderwijs.
  • Conform de verslagleggingsvoorschriften (BBV) hebben we de begrotingsjaarschijven van het grondbedrijf meegenomen in deze begroting. Hiervoor verwijzen we naar het Najaarsbericht van het grondbedrijf en de paragraaf grondbeleid.