Programmabegroting 2019-2022

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo individuele voorzieningen

10.044

-140

11.183

-140

11.184

-140

11.187

-140

11.187

-140

Wmo collectieve voorzieningen

11.098

-303

11.135

-293

11.278

-293

11.278

-293

11.279

-293

Jeugdwerk

469

-21

637

-21

591

-21

590

-21

589

-21

Jeugdzorg

28.924

-241

26.370

-41

25.540

-41

25.649

-41

25.649

-41

Wmo algemeen

1.052

-2.017

1.232

-1.279

1.138

-1.167

889

-1.167

889

-1.367

Gezondheidszorg

2.900

-29

3.198

-29

3.174

-29

3.175

-29

3.175

-29

Wmo individuele ondersteuning

8.682

0

8.603

0

8.603

0

8.603

0

8.603

0

Wmo beschermd wonen

20.623

-467

22.345

-234

19.537

0

19.537

0

19.537

0

Wmo dagbesteding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

83.792

-3.219

84.703

-2.037

81.045

-1.691

80.909

-1.691

80.908

-1.891

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Onderwijshuisvesting

6.022

-549

6.102

-549

5.971

-549

6.576

-549

6.599

-549

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.937

-974

3.876

-974

3.825

-974

3.780

-974

3.722

-974

Inkomensregelingen

30.698

-26.447

31.338

-25.163

31.338

-25.163

31.618

-25.163

31.618

-25.163

Arbeidsparticipatie

4.357

0

5.061

0

5.062

0

5.111

0

5.289

0

Schuldhulpverlening

868

0

985

0

985

0

985

0

985

0

Begeleide participatie

19.698

0

18.487

0

17.302

0

16.730

0

16.137

0

Minimabeleid

1.337

0

1.377

0

1.377

0

1.377

0

1.377

0

Totaal programma

66.916

-27.970

67.226

-26.686

65.860

-26.686

66.177

-26.686

65.727

-26.686

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Sportaccomodaties

4.608

-1.233

4.743

-1.180

4.732

-1.127

4.881

-1.104

4.871

-1.070

Musea

92

-90

131

-83

81

-80

80

-80

80

-80

Sociaal-cultureel werk

2.465

-296

1.853

-266

1.815

-266

2.360

-266

2.407

-266

Kermissen

155

-234

150

-234

150

-234

150

-234

150

-234

Sportbeleid en activeringr

2.883

-276

2.818

-276

2.763

-276

2.763

-276

2.638

-276

Overige voorzieningen

309

-37

337

-37

337

-37

335

-37

335

-37

Media

2.262

0

2.218

0

2.218

0

2.218

0

2.218

0

Kunst en cultuur

4.461

-89

4.441

-76

4.450

-73

4.289

-19

4.258

-19

Totaal programma

17.234

-2.254

16.689

-2.152

16.546

-2.093

17.076

-2.016

16.957

-1.982

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

575

-210

555

-210

415

-210

410

-210

330

-210

Herontwikkeling Walkwartier

362

0

224

0

129

0

104

0

789

0

Totaal programma

937

-210

779

-210

544

-210

514

-210

1.119

-210

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Openbaar groen

6.253

-84

6.311

-84

6.274

-84

6.271

-84

6.269

-84

Afvalverwijdering particulieren

10.800

-12.162

10.752

-12.294

10.981

-12.962

10.929

-12.899

10.898

-12.862

Begraafplaatsen en crematoria

250

-239

279

-239

279

-239

278

-239

278

-239

Afvalverwijdering bedrijven

410

-533

545

-533

545

-533

545

-533

545

-533

Riolering

6.575

-8.069

6.610

-8.103

6.610

-8.103

6.610

-8.103

6.610

-8.103

Milieubeheer

1.613

0

1.661

0

1.674

0

1.619

0

1.574

0

Projecten milieu en buitengebied

1.441

0

1.611

-200

1.231

0

1.181

0

1.181

0

Hondenwacht

381

-535

324

-535

324

-535

324

-535

324

-535

Wegen, straten en pleinen

7.761

-399

8.180

-399

8.120

-399

8.176

-399

7.686

-399

Projecten openbare ruimte

164

0

102

0

102

0

102

0

102

0

Herontwikkeling Walkwartier

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

35.747

-22.021

36.377

-22.387

36.140

-22.855

36.035

-22.792

35.467

-22.755

Programma 6. Vitale economie

Haven

740

-507

781

-517

782

-525

783

-526

807

-526

Overige bedrijfsmatige activiteiten

5.867

-6.501

6.206

-7.175

2.489

-2.558

2.021

-2.068

2.254

-2.280

Industrieterreinen

6.044

-11.267

10.725

-16.710

5.219

-7.970

5.154

-7.909

3.968

-6.018

Markten

89

-93

93

-93

93

-93

73

-93

73

-93

Economische ontwikkeling

4.913

0

1.266

0

1.266

0

1.176

0

1.176

0

Totaal programma

17.652

-18.368

19.070

-24.496

9.848

-11.147

9.207

-10.597

8.279

-8.917

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

2.152

-2.406

2.288

-2.570

2.213

-2.530

2.210

-2.490

2.135

-2.451

Verkeer

1.597

-46

2.333

-46

1.365

-16

1.372

-16

1.375

-16

Totaal programma

3.748

-2.452

4.621

-2.617

3.579

-2.546

3.582

-2.506

3.510

-2.467

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Evenementen en stadspromotie

900

0

1.295

0

1.295

0

1.241

0

1.241

0

Ruimtelijke ordening

2.723

-381

3.636

-256

2.369

-256

2.324

-256

2.257

-256

Volkshuisvesting

3.738

-3.050

4.587

-2.879

4.508

-2.879

4.428

-2.879

4.428

-2.879

Recreatie en toerisme

759

-37

861

-37

851

-37

831

-37

820

-37

Woningbouwcomplexen

11.650

-8.477

9.249

-8.968

6.004

-7.086

5.330

-6.135

4.818

-6.017

Strategische projecten/samenwerking

880

0

14.141

-13.106

1.035

0

1.035

0

1.005

0

Totaal programma

20.650

-11.946

33.769

-25.247

16.062

-10.259

15.189

-9.308

14.570

-9.190

Programma 9. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

4.033

-50

4.641

0

4.769

0

5.083

0

5.140

0

Toezicht en handhaving openbare orde

1.102

-32

1.238

-32

1.238

-32

1.238

-32

1.238

-32

Integrale veiligheid

573

0

798

0

593

0

593

0

593

0

Totaal programma

5.707

-82

6.676

-32

6.599

-32

6.913

-32

6.971

-32

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Overhead

28.370

-2.003

25.146

-1.710

25.266

-1.622

24.915

-1.616

24.927

-1.604

Raad en raadscommissies

1.271

0

1.276

0

1.276

0

1.276

0

1.276

0

Dienstverlening

2.928

-1.670

2.844

-1.495

2.724

-1.495

2.724

-1.495

2.724

-1.495

College

1.509

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

Wijkgericht werken

996

0

1.018

0

1.018

0

1.018

0

1.018

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Verkiezingen

170

0

190

0

110

0

110

0

110

0

Saldo kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

35.293

-3.672

31.633

-3.205

31.553

-3.117

31.202

-3.111

31.213

-3.099

Programma 11. Financieel solide

Dividend en Winstuitkering

0

-164

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

Treasury

131

-1.331

-327

-1.301

-181

-1.265

-45

-1.228

15

-1.189

Algemene uitkering

0

-165.368

0

-170.825

0

-172.203

0

-172.934

0

-173.689

Overige belastingen

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

OZB belasting

981

-17.892

1.163

-19.208

1.163

-19.245

1.163

-19.250

1.163

-19.250

Algemene baten en lasten

16

-672

1.316

-664

1.839

-686

2.194

-718

3.254

-746

Onvoorzien

125

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo collectieve voorzieningen

0

-171

0

-60

0

0

0

0

0

0

Wmo individuele voorzieningen

0

-90

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdwerk

0

-45

0

-45

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

0

-1.607

0

-2.725

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-3.185

0

-970

0

0

0

0

0

0

Gezondheidszorg

0

-62

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo algemeen

0

-183

0

-145

0

-100

0

-100

0

0

Totaal programma

0

-5.343

0

-3.945

0

-100

0

-100

0

0

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-234

0

-132

0

-130

0

-86

0

-26

Onderwijshuisvesting

0

-352

0

-320

0

-316

0

-313

0

-310

Minimabeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

0

-50

0

-50

0

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

-54

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

0

-30

0

-30

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

-719

0

-532

0

-446

0

-400

0

-336

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Sportaccomodaties

622

-678

0

-198

0

-196

0

-194

0

-191

Kunst en cultuur

108

-196

0

-93

0

-99

0

0

0

0

Musea

0

-45

0

-82

0

-43

0

-34

0

-34

Sociaal-cultureel werk

398

-1.079

-38

0

-63

0

12

-10

12

-10

Sportbeleid en activeringr

0

-134

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.128

-2.132

-38

-373

-63

-337

12

-238

12

-235

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Herontwikkeling Walkwartier

715

0

1.024

0

2.199

0

1.424

0

0

0

Centrumontwikkeling algmeen

200

-260

2.000

-210

0

-75

0

0

0

0

Totaal programma

915

-260

3.024

-210

2.199

-75

1.424

0

0

0

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Openbaar groen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wegen, straten en pleinen

0

-99

0

-88

0

-88

0

-47

0

-47

Projecten milieu en buitengebied

0

-355

600

-230

0

-50

0

0

0

0

Afvalverwijdering particulieren

0

-358

0

-391

0

0

0

0

0

0

Riolering

255

0

233

0

233

0

233

0

233

0

Projecten openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieubeheer

0

-116

0

-145

0

-158

0

-103

0

-58

Herontwikkeling Walkwartier

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

255

-1.027

833

-854

233

-296

233

-149

233

-104

Programma 6. Vitale economie

Overige bedrijfsmatige activiteiten

644

0

946

0

45

0

22

0

0

0

Industrieterreinen

4.899

-16

5.671

-16

2.436

-16

2.440

-16

1.734

-16

Haven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economische ontwikkeling

0

-3.652

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Totaal programma

5.543

-3.667

6.617

-40

2.481

-40

2.462

-40

1.734

-40

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

245

-253

285

-275

245

-200

245

-237

245

-199

Verkeer

752

-901

250

-1.054

250

-78

250

-77

250

-76

Totaal programma

997

-1.153

535

-1.329

495

-278

495

-314

495

-275

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Ruimtelijke ordening

1.410

-1.011

0

-1.065

600

0

700

0

0

0

Volkshuisvesting

171

-11

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

Evenementen en stadspromotie

0

-50

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recreatie en toerisme

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Woningbouwcomplexen

5.653

-8.826

1.844

-4.725

1.208

-125

931

-125

1.324

-125

Totaal programma

7.234

-9.902

1.844

-5.803

1.808

-138

1.631

-138

1.324

-138

Programma 9. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

443

-443

0

-20

0

-20

0

-20

0

-20

Integrale veiligheid

0

-16

0

-180

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

443

-459

0

-200

0

-20

0

-20

0

-20

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Overhead

84

-647

132

-126

35

-171

35

-125

35

-81

College

103

-349

103

0

103

0

103

0

103

0

Raad en raadscommissies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rekenkamer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening

0

-277

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

187

-1.272

235

-126

138

-171

138

-125

138

-81

Programma 11. Financieel solide

Reserveringen

350

-3.538

0

-3.153

0

-2.895

0

-2.749

0

-2.602

Treasury

1.076

0

1.007

0

980

0

1.031

0

1.073

0

Dividend en Winstuitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTAAT

307.513

-307.396

318.114

-318.033

279.229

-279.235

277.900

-277.754

274.523

-276.337