Programmabegroting 2019-2022

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.829

0

2.435

0

2.435

0

2.435

0

2.435

0

0.2

Burgerzaken

2.140

-1.670

2.340

-1.495

2.260

-1.495

2.260

-1.495

2.260

-1.495

0.4

Overhead

28.372

-2.003

25.148

-1.710

25.268

-1.622

24.917

-1.616

24.928

-1.604

0.5

Treasury

131

-1.495

-327

-1.401

-181

-1.365

-45

-1.328

15

-1.289

0.61

OZB woningen

0

-10.808

0

-11.605

0

-11.642

0

-11.647

0

-11.647

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.084

0

-7.603

0

-7.603

0

-7.603

0

-7.603

0.63

Parkeerbelasting

124

-1.953

126

-2.122

136

-2.092

172

-2.062

172

-2.032

0.64

Belastingen overig

1.572

-814

1.697

-814

1.697

-814

1.697

-814

1.697

-814

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-165.368

0

-170.825

0

-172.203

0

-172.934

0

-173.689

0.8

Overige baten en lasten

195

-672

1.671

-664

2.193

-686

2.548

-718

3.609

-746

Totaal groep

35.363

-191.865

33.090

-198.239

33.808

-199.522

33.984

-200.216

35.116

-200.918

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.033

-50

4.641

0

4.769

0

5.083

0

5.140

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.905

-32

3.293

-32

3.088

-32

3.088

-32

3.088

-32

Totaal groep

6.938

-82

7.934

-32

7.857

-32

8.171

-32

8.228

-32

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

9.432

-415

10.437

-415

9.440

-415

9.502

-415

9.015

-415

2.2

Parkeren

2.028

-453

2.161

-448

2.077

-438

2.038

-428

1.963

-419

2.4

Economische havens en waterwegen

740

-507

781

-517

782

-525

783

-526

807

-526

2.5

Openbaar vervoer

76

-30

76

-30

46

0

46

0

46

0

Totaal groep

12.275

-1.405

13.456

-1.411

12.345

-1.378

12.368

-1.369

11.831

-1.360

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

4.913

0

1.266

0

1.266

0

1.176

0

1.176

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.745

-16.010

16.039

-22.629

6.817

-9.272

6.286

-8.721

5.333

-7.041

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

89

-93

93

-93

93

-93

73

-93

73

-93

3.4

Economische promotie

160

-467

155

-467

155

-467

155

-467

155

-467

Totaal groep

15.907

-16.570

17.554

-23.189

8.332

-9.832

7.690

-9.281

6.738

-7.601

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

6.022

-549

6.102

-549

5.971

-549

6.576

-549

6.599

-549

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.960

-957

3.923

-957

3.872

-957

3.825

-957

3.766

-957

Totaal groep

9.982

-1.506

10.025

-1.506

9.843

-1.506

10.400

-1.506

10.366

-1.506

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.883

-276

2.818

-276

2.763

-276

2.763

-276

2.638

-276

5.2

Sportaccommodaties

4.608

-1.233

4.743

-1.180

4.732

-1.127

4.881

-1.104

4.871

-1.070

5.2

Sportaccomodaties

49

-54

49

-54

49

-54

49

-54

49

-54

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.527

-89

4.428

-76

4.442

-73

4.281

-19

4.250

-19

5.4

Musea

398

-90

446

-83

392

-80

391

-80

391

-80

5.6

Media

3.236

0

3.328

0

3.113

0

3.088

0

3.774

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.492

-110

7.557

-110

7.510

-110

7.432

-110

7.420

-110

Totaal groep

23.193

-1.851

23.369

-1.779

23.001

-1.720

22.885

-1.643

23.393

-1.609

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.807

-328

8.321

-288

8.381

-288

8.924

-288

8.971

-288

6.2

Wijkteams

6.904

-241

4.859

-41

4.847

-41

4.847

-41

4.847

-41

6.3

Inkomensregelingen

33.955

-26.462

34.837

-25.178

34.743

-25.178

34.774

-25.178

34.774

-25.178

6.4

Begeleide participatie

19.698

0

18.487

0

17.302

0

16.730

0

16.137

0

6.5

Arbeidsparticipatie

4.357

0

5.061

0

5.062

0

5.111

0

5.289

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.826

-140

5.518

-140

5.518

-140

5.518

-140

5.518

-140

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

17.163

-2.295

16.641

-1.557

16.292

-1.445

16.296

-1.445

16.296

-1.645

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.226

0

18.820

0

18.002

0

18.111

0

18.111

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

22.706

-467

25.378

-234

22.919

0

22.919

0

22.919

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

Totaal groep

140.429

-29.934

140.707

-27.438

135.852

-27.092

136.016

-27.092

135.648

-27.292

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.900

-29

3.198

-29

3.174

-29

3.175

-29

3.175

-29

7.2

Riolering

6.575

-8.069

6.610

-8.103

6.610

-8.103

6.610

-8.103

6.610

-8.103

7.3

Afval

11.210

-12.695

11.297

-12.827

11.525

-13.495

11.473

-13.432

11.442

-13.395

7.4

Milieubeheer

2.265

0

2.748

-200

2.381

0

2.326

0

2.281

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

250

-239

279

-239

279

-239

278

-239

278

-239

Totaal groep

23.199

-21.032

24.133

-21.399

23.970

-21.866

23.863

-21.804

23.787

-21.767

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

5.111

-381

19.023

-13.362

4.510

-256

4.410

-256

4.233

-256

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

12.855

-10.245

10.179

-10.235

6.933

-8.353

6.259

-7.402

5.747

-7.284

8.3

Wonen en bouwen

3.738

-3.050

4.587

-2.879

4.508

-2.879

4.428

-2.879

4.428

-2.879

bedragen x € 1.000

Taakvelden - mutaties reserves

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

-349

103

0

103

0

103

0

103

0

0.4

Overhead

84

-647

132

-126

35

-171

35

-125

35

-81

0.5

Treasury

1.076

0

1.007

0

980

0

1.031

0

1.073

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

748

-3.538

0

-3.153

0

-2.895

0

-2.749

0

-2.602

Totaal groep

2.010

-4.534

1.242

-3.279

1.118

-3.066

1.169

-2.873

1.211

-2.683

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

443

-443

0

-20

0

-20

0

-20

0

-20

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-16

0

-180

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

443

-459

0

-200

0

-20

0

-20

0

-20

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

752

-1.099

250

-1.143

250

-167

250

-124

250

-123

2.2

Parkeren

245

-253

285

-275

245

-200

245

-237

245

-199

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

997

-1.352

535

-1.418

495

-367

495

-361

495

-322

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-3.652

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.292

0

6.617

0

2.481

0

2.462

0

1.734

0

Totaal groep

5.292

-3.652

6.617

-25

2.481

-25

2.462

-25

1.734

-25

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-352

0

-320

0

-316

0

-313

0

-310

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-234

0

-132

0

-130

0

-86

0

-26

Totaal groep

0

-586

0

-452

0

-446

0

-400

0

-336

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

-134

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

622

-678

0

-198

0

-196

0

-194

0

-191

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

108

-196

0

-88

0

-99

0

0

0

0

5.4

Musea

0

-45

0

-87

0

-43

0

-34

0

-34

5.6

Media

715

-277

1.024

0

2.199

0

1.424

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-54

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Totaal groep

1.445

-1.384

1.024

-377

2.199

-341

1.424

-232

0

-229

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

398

-1.295

-38

-105

-63

0

12

-10

12

-10

6.2

Wijkteams

0

-3.185

0

-970

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

0

-113

0

-75

0

0

0

0

0

0

6.4

Begeleide participatie

0

-54

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

-50

0

-50

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-90

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-1.398

0

-450

0

-100

0

-100

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

-309

0

-2.375

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

398

-6.494

-38

-4.025

-63

-100

12

-110

12

-10

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

-62

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

255

0

233

0

233

0

233

0

233

0

7.3

Afval

0

-358

0

-391

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

0

-138

600

-325

0

-158

0

-103

0

-58

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

255

-558

833

-716

233

-158

233

-103

233

-58

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

1.610

-1.604

2.000

-1.325

600

-125

700

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.904

-8.841

1.844

-4.740

1.208

-140

931

-140

1.324

-140

8.3

Wonen en bouwen

171

-11

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

RESULTAAT

307.513

-307.396

318.114

-318.033

279.229

-279.235

277.900

-277.754

274.523

-276.337