Programmabegroting 2019-2022

Programma 1. Zorg en welzijn

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Uitgangspunt is om steeds aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan de Osse samenleving is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we zorg en ondersteuning. Daarbij gaan we werken met de Osse Maatwerkmethode. We willen integraal kijken naar de problematiek van de inwoners, in een combinatie van zorg, schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning bijvoorbeeld. Meer zelfregie bij de inwoner en aansluiting bij de leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Vanuit gedeeld belang voor de inwoner werken we vanuit de disciplines zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening en de sociale teams samen.

De ontwikkeling van een nieuw zorg- en welzijn landschap is in volle gang. Na de decentralisaties in 2015 hebben we bij Wmo en Jeugd vooral gezorgd voor een goede overgang. De transitie is in het algemeen goed verlopen. Nu werken we volop aan de grote transformatie-opgaven, met nieuwe vormen van ondersteuning en hulp en het verbeteren van de toegang via sociale teams en basisteams jeugd. Maar, het voorkomen van problemen of voorkomen van verergering, is zeker zo belangrijk. De komende tijd willen we meer expliciete aandacht voor preventie en een breed welzijnsaanbod.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 84.703

26,6 %

Baten

€ 5.982

1,9 %