Programmabegroting 2019-2022

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Uitgangspunt is om steeds aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan de Osse samenleving is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Tegelijkertijd stimuleren we participatie in brede zin. In vrijwilligerswerk, sport en activiteiten in buurt en wijk. Als daar belemmeringen in zijn, financieel of persoonlijk, dan ondersteunen we (kwetsbare) inwoners daarbij.
Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we zorg en ondersteuning. Daarbij gaan we werken met de Osse Maatwerkmethode.
Vanuit gedeeld belang voor de inwoner werken we als afdelingen werk & inkomen, schuldhulpverlening, zorg en de sociale teams samen. Daarbij willen we integraal kijken naar de problematiek in een combinatie van werk, onderwijs, zorg, schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning bijvoorbeeld. We werken intensief samen met partijen in het veld om deze integrale benadering vorm te geven.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 67.226

21,1 %

Baten

€ 27.218

8,6 %