Programmabegroting 2019-2022

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

1. Inleiding

We willen het evenwicht tussen mens, natuur en economie (People, planet, profit, ofwel de 3 P's) veiligstellen, zodat wij nu, maar straks ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar kan met een integrale aanpak. Daarom is duurzaamheid een structureel onderwerp in alle beleidssectoren.
We realiseren ons dat duurzaamheidsdoelstellingen ons dwingen om snel grotere stappen te zetten, maar daarbij moeten we tegelijkertijd realistisch kijken naar enerzijds de beschikbare mogelijkheden en anderzijds  draagvlak en draagkracht binnen de samenleving. In dit programma leggen we de focus op de pijler planet.
Voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte zetten we in op leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid, en efficiency. Maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte komen samen in een integrale aanpak van inrichting, beheer en onderhoud.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 37.210

11,7 %

Baten

€ 23.241

7,3 %