Programmabegroting 2019-2022

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

1. Inleiding

De wereld staat voor een aantal grote opgaven, die ook Oss niet ongemoeid laten. Oude systemen liggen onder vuur. Het zijn geen tijden van verandering maar het is een verandering van tijden: van opgaven, van verhoudingen, van kansen en keuzes. Het doorontwikkelen van onze samenleving richt zich op de ontwikkeling van mensen en duurzame oplossingen voor de toekomst. Als leidraad dienen daarvoor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Juist op lokale en regionale schaal kunnen we die vertalen naar concrete stappen als samenwerkende overheden en in samenwerking met de Ossenaren, het onderwijs en de ondernemers en instellingen.
De samenleving verandert voortdurend en snel en dit vraagt een sensitieve en alerte bestuursstijl en een wendbare en flexibele organisatie. Als bestuur en organisatie willen we optimaal gebruik maken van de kracht van de samenleving en daarin staan we open voor initiatieven en innovatie, we geven ruimte, durven los te laten en indien nodig pakken we regie. We zoeken pragmatische samenwerkingsmogelijkheden die passen bij de (burger)kracht van mensen, bij de rol en positie van onze partners en bij onze netwerken. Dit leidt tot een toenemende interactie met en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.
We zoeken samenwerking met (regio)gemeenten en nemen actief deel aan regionale en landelijke en internationale netwerken die onze rol en positie versterken, we durven hierin keuzes te maken.
Om de kracht van de samenleving te benutten en de lokale en regionale opgave te realiseren blijven we onze organisatie ontwikkelen. We willen een organisatie zijn die kansen in de samenleving ziet, ruimte daaraan geeft maar ook actief ondersteunt, mobiliseert, versterkt en verbindt en deze ook productief maakt.

Een goede dienstverlening is voor onze organisatie een belangrijke basis. Vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering geldt dit ook zeker voor onze ICT-infrastructuur. Onze ambitie is om een goede middenmotor te zijn voor de basisstructuren.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 31.868

10,0 %

Baten

€ 3.331

1,0 %