Programmabegroting 2019-2022

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Samenvatting

Het weerstandsvermogen geeft de financiële gezondheid van de gemeente weer. We drukken deze uit in een ratio. De uitkomst van de ratio moet in beginsel minimaal 1 zijn.
Op hoofdlijnen is het beeld als volgt:

Omschrijving

Bedrag/ratio incidenteel

Bedrag/ratio structureel

Geïnventariseerde risico’s

€ 1,1 miljoen

€ 1,1 miljoen

Weerstandscapaciteit

€ 63,7 miljoen

€ 4,7 miljoen

Weerstandsratio

60,09

4,38

De conclusie hieruit is dat de weerstandscapaciteit van voldoende omvang is om de gekwantificeerde risico’s te ondervangen. Er is ook ruimte voor het opvangen van risico’s die nog te onzeker zijn en daarom als ‘PM’ zijn ingeschat. Ten opzichte van de jaarrekening zijn er een aantal risico's vervallen. Deze zijn inmiddels concreet geworden en verwerkt als 3O-ontwikkeling. Ook het risico op de ABR is vervallen in verband met het nieuwe risicomodel van het grondbedrijf. In de rest van de paragraaf lichten we deze uitkomsten toe.